Informacje podstawowe

Czyste powietrze to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Korzystając z programu zyskujecie państwo zwrot części poniesionych kosztów, w formie dotacji, bądź pożyczki. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł. Kwota dotacji liczona jest w zależności od wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Uwaga! Koszty inwestycji nie mogą zostać poniesione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem

Demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe ( węgiel gruby, średni, miałowy)  oraz zakup i montaż nowych spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100) z armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin.  Dodatkowo źródła ciepła muszą spełniać wymogi aktów prawa miejscowego, o ile takie zostały ustanowione. Maksymalny koszt kwalifikowany to 10 tys. zł. W przypadku kotłów na paliwo stałe ( biomasa pochodzenia leśnego i rolniczego) spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100) z armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem  doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, maksymalny koszt kwalifikowany powinien wynosić do 20 tys. zł. Warunkiem dofinansowania wymiany kotła na węgiel jest brak możliwości lub uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do gazu.

Dofinansowaniem objęte są również, m.in.: docieplenie przegród budowlanych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej) oraz montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Ulga termomodernizacyjna dotyczy właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych.  Polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych w roku podatkowym na materiały, urządzenia i usługi związane z realizacją (w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwsze koszty)  przedsięwzięć termomodernizacyjnych w tych budynkach.. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53000 zł w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych.. Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały dofinasowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie lub Zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatki dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu ordynacji podatkowej.

 

Kwota średniego miesięcznego dochodu / osoba

[zł]

Dotacja

(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)

Pożyczka

uzupełnienie do wartości dotacji

 

pozostałe koszty kwalifikowane (uzupełnienie do wysokości maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych)

do 600

do 90%

do 10%

do 100%

601 – 800

do 80%

do 20%

do 100%

801 – 1000

do 70%

do 30%

do 100%

1001 – 1200

do 60%

do 40%

do 100%

1201 – 1400

do 50%

do 50%

do 100%

1401 – 1600

do 40%

do 60%

do 100%

powyżej 1600

do 30%

do 70%

do 100%

 

 

 

 

 

 

 

Tabela dotyczy Wnioskodawców, którzy nie mają prawnej możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

Kwota średniego miesięcznego dochodu / osoba

[zł]

Dotacja

(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)

Pożyczka

Kwota rocznego dochodu wnioskodawcy

[zł]

uzupełnienie do wartości dotacji

pozostałe koszty kwalifikowane (uzupełnienie do wysokości maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych)

do 600

do 90%

do 10%

do 100%

Nie dotyczy

601 – 800

do 80%

do 20%

do 100%

801 – 1000

do 67%

do 33%

do 100%

1001 – 1200

do 55%

do 45%

do 100%

1201 – 1400

do 43%

do 57%

do 100%

1401 – 1600

do 30%

do 70%

do 100%

powyżej 1600

do 18%

do 82%

do 100%

do 85 528

do 15%

do 85%

do 100%

od 85 529

do 125 528

0%

do 100%

do 100%

powyżej 125 528

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela  dotyczy Wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

 

Sposób składania wniosków

Wnioski przyjmowane są w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) właściwych terytorialnie ze względu na usytuowanie budynku, a także w gminach, które podpisały porozumienie z wfośigw. Wniosek można również złożyć elektronicznie poprzez Portal Beneficjenta, dostępny na stronie internetowej właściwego województwa. Listy gmin, które podpisały porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji Programu z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej znajdują się poniżej :

 

Masz pytanie? Napisz!

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą Informacyjną dostępną tutaj.